اخبار

انتقادات به توافقنامه ژنو رنگ واقعیت به خود گرفته است

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در ابتدای توافق ژنو انتقادات بسیاری مربوط به مفروضات...